کارشناسی ارشد: دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
دکتری: معماری، دانشگاه علم و صنعت ایران با نمره پایان نامه 19

سوابق تدریس:

تدریس در دانشگاه علم و صنعت ایران
و بیش از 10 دانشگاه دولتی ایران

افتخارات:

مؤلف بیش از 60 جلدکتاب مرجع آموزشی معماری
داور رسمی جشنواره خوارزمی
کسب بیش از 21 عنوان لوح تقدیر از مراکز معتبر علمی و تحقیقاتی کشور
برگزاری کارگاه‌ها و سمینارهای آموزشی در بیش از 50 شهر ایران
در جهت آموزش راندو و اسکیس و دوره‌های ویژه طراحی نظام مهندسی معماری و …