مدیر داخلی و کارشناس آموزش در حوزه دپارتمان
مدرس و مشاور دپارتمان تحصیلات تکمیلی و دپارتمان نرم افزار در موسسات آموزشی معتبر
مدیریت طراحی و همکار پروژه از سال 1393
مدرس نرم افزار پرکاربرد Rhino و Grasshopper از سال 1391
مدرس نرم افزار مدل سازی Revit از سال 1389
مدرس دروس فنی ساختمان دوره آمادگی کارشناسی ارشد معماری و هنرهای ساخت
آشنا به مفاهیم تئوری و مبانی نظری طراحی ساختمان، مباحث بهینه سازی طراحی و ساخت، الگوریتم های زایشی در طراحی، طراحی معماری تعامل گرا (Interactive Design) ،طراحی معماری پاسخگو (Responsive Design) ، طراحی پارامتریک

نرم افزار پرکاربرد Rhino

100%

نرم افزار پرکاربرد Grasshopper

100%

نرم افزار مدل سازی Revit

100%