0
0

پکیج ترسیم فنی و نقشه کشی

ریال 7,300,000ریال 8,300,000

فصل اول: ترسیم سه نما و برش اجسام ساده و مرکب هندسی 1-1 -تعریف تصویر 1-2 -انواع نمایش تصویر چند تصویری ها یا سه نما تصاویر موازی قائم (آگزونومتریک) تصاویر موازی مایل (ابلیک ها) تصاویل مرکزی (پرسپکتیو ها) 1-3 -رسم سه نما احجام ترکیبی 1-4 -رسم سه نما قسمت های نامرئی جسم 1-5 -رسم سه نما از اجسام استوانه ای و منحنی شکل 1-6 -ترسیم برش احجام توپر و احجام توخالی 1-7 -مجهول یابی 1-8 -تعریف مقیاس فصل دوم: ترسیم پلان 2-1 -تعریف نقشه کشی و نقشه خوانی و فازهای معماری 2-2 -تعریف پلان 2-3 -علائم ترسیم پلان دیوارها و ستون ها درها و پنجره ها کمدها کد ارتفاعی داکت علامت شمال عنوان نقشه معرفی فضاها 2-4 -اندازه گذاری پلان 2-5 -دستورالعمل ترسیم پلان 2-6 -اصول ترسیم پلان مبلمان 2-7 -اصول طراحی پاسیو ها و حیاط های داخلی فصل سوم: ترسیم انواع راه پله های مورد استفاده در ساختمان 3-1 -اختلاف سطح در ساختمان پله و اجزای تشکیل دهنده آن اندازه ارتفاع و کف پله 3-2 -انواع پله از نظر شکل ظاهری پله های مستقیم پله دو طرفه با دو بازو و پاگرد پله دوطرفه با سه بازو و پاگرد پله سه طرفه پله چهار طرفه پله 4/1 گردش بدون پاگرد پله دوطرفه بدون پاگرد پله پیچ چگونگی ترسیم پلان پله خط برش پله 3-3 –نحوه ترسیم رمپ انواع قرارگیری رمپ و محاسبه طول رمپ و ترسیم آن در برش 3-4 -محل آسانسور و نحوه ساخت آن ابعاد آسانسور ترکیب راه پله و آسانسور   فصل چهارم: ترسیم برش های مورد نیاز و اندازه گذاری آن 4-1 -تعریف برش یا مقطع 4-2 -علائم مورد استفاده در برش خط برش در پلان هاشور در برش مقیاس در برش ها 4-3 -اصول ترسیم برش در ساختمان های یک طبقه: با آموزش و ترسیم برش در 5 الی 6 نمونه پلان با هندسه متفاوت 4-4 -اصول ترسیم انواع پله در برش برش پله مستقیم برش طولی پله دو طرفه با دو بازو و پاگرد برش عرضی پله دو طرفه با دو بازو و پاگرد برش پله سه طرفه و پله چهار طرفه پله 4/1 گردش بدون پاگرد پله دوطرفه بدون پاگرد پله گرد باپاگرد پله پیچ 4-5 -اصول ترسیم برش در ساختمان های آپارتمانی: با آموزش و ترسیم برش در 4 نمونه پلان متفاوت اندازه گذاری و کدگذاری در برش اصول و ترسیم پاسیو و حیاط های داخلی   فصل پنجم: ترسیم نما های مورد نیاز و اندازه گذاری آن 5-1 -تعریف نما و انواع آن 5-2 -اصول ترسیم نما در ساختمان های یک طبقه: با آموزش و ترسیم برش در 5 الی 6 نمونه پلان با هندسه متفاوت 5-3 اصول ترسیم نما در ساختمان های آپارتمانی: با آموزش و ترسیم برش در 4 نمونه پلان متفاوت   فصل ششم : ترسیم پلان شیب بندی ، پشت بام و پلان موقعیت 6-1 -تعریف پلان بام (شیب بندی) 6-2 -ترسیم علائم در پلان شیب بندی(بام های مسطح) علامت آب رو علاکت شیب و درصد شیب کد یا رقوم ارتفاع 6-3 -مراحل شیب بندی بام های مسطح، تعیین شیب بام تعیین مراحل آبراه اجرای کروم بندی شیب بندی بام های مسطح 6-4 -دستورالعمل محاسبه ی ارتفاع شیب 6-5 -دستورالعمل ترسیم پلان شیب بندی بام و شیبدار 6-6 -کاربرد پلان موقعیت استقرار ساختمان در زمین(موقعیت زمین نسبت به خیابان یا کوچه) محاسبه زیر بنای مجاز تراس و الزامات پیش آمدگی ساختمان دستورالعمل ترسیم پلان موقعیت درز انقطاع   فصل هفتم: نقشه کشی سازه فاز یک 7-1 -ترسیم پلان آکس بندی (اهمیت و کاربرد آن) 7-2 -تعیین محل ستون در پلان و ترسیم پلان ستون گذاری 7-3 -ترسیم بیس پلیت در پلان ستون گذاری 7-4-ترسیم پلان بادبند در پلان ستون گذاری 7-5 -دستورالعمل ترسیم پلان فونداسیون(منفرد و نواری) 7-6 -دستورالعمل ترسیم پلان تیرریزی سقف 7-3 -دستورالعمل ترسیم مهاربندی بتنی

توضیحات تکمیلی

نوع خرید

پستی در قالب فلش, دانلودی